Lasketut sarakkeet raportin suorituskyvyn tehostamisessa

27.01.2017 Raportointi, Tietovarastointi

Tabular-malli

Microsoftin Tabular-malli on yksinkertainen, mutta hyvin käyttäjien tarpeisiin mukautuva pohja liiketoiminnan BI-raporteille. Sen avulla keskitetyn tietovaraston datasta ja taulurakenteesta voidaan luoda nopeasti ja tehokkaasti jokaiselle liiketoiminnan osa-alueelle omanlaisensa tietomalli. Koska tietomäärä on tällöin pienempi, on käyttö yksinkertaisempaa ja tietojen käsittely sekä ryhmittely huomattavasti nopeampaa.

Tabularin ominaispiirre on sarakepohjaisesti toimiminen, eli tietoja käydään läpi sarakkeittain, toisin kuin perinteisissä tietokannoissa, joissa tietoa käsitellään rivitasolla. Tämän ansiosta erilaisten mittareiden laskentanopeudet, tietojen ryhmittely ja aggregointi ovat monia muita ratkaisuja tehokkaampia.

Mikäli raportille on tarve saada mittareita, joissa tietoa suodatetaan staattisesti tietovaraston arvojen perusteella, syntyy laskennoissa todennäköisesti suorituskykyhaasteita riippuen siitä, kuinka monella erilaisella tekijällä tietoa suodatetaan. Hitautta ilmenee myös sitä enemmän, mitä lähemmäksi yksittäisen rivin tasoa tietoja raportilla ryhmitellään. Mikäli suodatettavia arvoja haetaan muistakin tauluista kuin siitä, missä mittarin arvo lasketaan, ovat suorituskykyongelmat enemmän kuin todennäköisiä.

Suorituskykyongelmiin pystytään kuitenkin varautumaan luomalla Tabular-malliin sarakkeita, joiden arvot lasketaan jo tietojen lataamisen yhteydessä. Tällöin loppukäyttäjä ei joudu odottamaan raskasta laskentaa raportilla. Laskettujen sarakkeiden avulla pystytään luomaan staattisia arvoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi mittareiden yhteydessä. Mikäli laskettua saraketta aiotaan hyödyntää raportilla rivien suodattamisessa, niin sen arvoksi annetaan yleensä kokonaisluku. On mahdollista, että joitakin mitattavia kokonaisuuksia käsitellään muista poikkeavalla tavalla, jolloin tämän kaltaiset suodatukset ovat tarpeellisia ja parantavat muutenkin nopeutta, jolla mittari lasketaan.

Esimerkiksi jos halutaan tarkastella uutuustuotteiden myyntiä markkinointikampanjan yhteydessä, jossa uutuustuotteella tarkoitetaan alle 30 päivää myynnissä ollutta tuotetta, on nopeampaa laskea valmiiksi sarake, joka kertoo onko kyseessä uutuustuote, kuin tehdä tarkastus jokaiselle riville raportilla erikseen. Näin kannattaa toimia etenkin, kun on kyse suuremmasta datamäärästä. Mitä enemmän erilaisia suodattavia tekijöitä mittaria varten käytetään (esim. ajan, tuoteryhmän, toimittajan tai muun vastaavan mukaan), sitä kannattavampaa on luoda sille oma laskettu sarakkeensa. Mitä harvemmasta taulusta ja sarakkeesta tietoa joudutaan raporttia avatessa hakemaan, sitä nopeampi latausaika on. Tämä korostuu etenkin, mitä tarkemmalle tasolle tietoa ryhmitellään tai mitä monimutkaisempi laskenta on kyseessä.

Mitä suurempi osa laskennoista on tehty jo valmiiksi, sitä sujuvampaa käyttö on loppukäyttäjälle, eikä palvelinkaan huku liialliseen laskentakuormaan. Tämä takaa tiedon paremman saatavuuden, sujuvamman käytön sekä nopeammat latausajat. Mitä aiemmin suorituskykyyn ja sen ylläpitoon kiinnitetään huomiota, sitä epätodennäköisempää on joutua pyörittelemään peukaloitaan hitaasti latautuvien raporttien parissa.

Jaa tämä artikkeli